top of page
AERDTS / AERTS

I. Johan Aerdts (Jan, ook Ardtz), begraven Broekhuizen 24 maart 1751, secretaris der heerlijkheid Broekhuizen, schout (scholtis) Broekhuizen 1717-1751, trouwde Broekhuizenvorst 11 februari 1703 met Hendrina (Bouwmans) van Gulick, overleden in het Kloosterconvent te Oostrum, begraven Broekhuizen 27 september 1759. Bouwde in 1717 Veerweg 2. Kocht op de veiling in 1725 het pand hoek Veerweg/Hoogstraat voor de verhuur. Kocht en verkocht land te Well/Aijen (L) en is vermoedelijk uit Aijen/Bergen afkomstig.

 

Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Petrus Aerdts, gedoopt Broekhuizenvorst 5 januari 1704, begraven Broekhuizen 23 juni 1754, pastoor te Lottum.
2. Joannes Aerdts, gedoopt Broekhuizenvorst 28 maart 1705, overleden na 1751, kapelaan te Broekhuizenvorst.
3. Antonius Joseph Bernardus Aerts, gedoopt Broekhuizen 19 december 1706.
4. Philippus Antonius Aerts, gedoopt Broekhuizen 6 oktober 1708.
5. Jacobus Bernardus Michael Aerts, gedoopt Broekhuizen 29 september 1710.
6. Maria Catharina Aerdts, gedoopt Broekhuizen 18 december 1711.
7. Anna Maria Josepha Aerts, gedoopt Broekhuizen 1 mei 1714.

9. Antoon Adolf Aerdts, volgt II.
10. Eleonora Magdalena Henderica Aerdts, gedoopt Broekhuizen 22 juli 1718.
* Hun grafzerk staat nog bij de kerk en wordt beschreven via de dbnl.org alsvolgt:  Grafzerk van Johan Aerdts, Schout der vrijheerlijkheid Broekhuizen (†1751) en zijner echtgenoote Henderin van Gulyck (†1759). De zerk draagt behalve het opschrift, en zinspelende op de voorgestelde blazoenen van man (met sterren) en vrouw (met een roos), de versregelen: stella duce-jugirosa-sanctaluce-postspinosa perfruamuretcingamur-incoelestibus.
* Anno 1 februarij 1717 hebben Jan Artz, scholtis tot Broeckhuijsen end Hendrin Boumans Eluijden gesticht een erffjaergetijt voorhaeren Oom Berndt Boumans saliger voor twelcke sij Eluijden het gelt aen de kercke (in Bergen) in natura niet hebben getelt, maar hebben hier hier tot hünnen lasten behouden een capitaal van vijfftigh guld: permissie gelt, de welcke 50 gulden sij geleit hebben in een stück bowlandts, hun toebehoorende, groet eenen morgen 59¼ roeden, gelegen int Hueckelomsche velt aldernaest de jurisdictie offte op de limijtsscheidinge van de Heerlickheit Well, voor dito hünnen oom eertijts aengecofft van Jan van der Sande en Neesken Jeurgens Eluijden, uijt welcken stück erff hünnen bowhoff offte goet tot Heuckelom belast ende gehouden sall weesen jaerlix op St. Andries aen de kerck te betalen /:om hier van aen den hr. pastoor ende cüster te geven hünne gerechttigheit:/ twee gulden permissie: luijt hünne handtschrift geteekent tot Broeckhuijsen op dagh en jaerals boven.
* Eveneens in 1717 den 1e februarij hebben Jan Artz ende Henrina Boumans Eluijden tot Broeckhuijsen aen de kerck jaerlijx op St. Andrijs toegeleijt in permissie gelt 2 gulden, sijnde deese de pensioen voor haer ooms saligers erffjairgetijt, gelijck hier naer breeder te sien is fol.76.
* Leenboek kasteel Broekhuizen: 2 maart 1744 is volgens overeenkomst van de leenplicht door de Koning van Pruisen (als nieuwe eigenaar van kasteel Broekhuizen) ontslagen de scholtis Johan Aertdts terzake van een moeshof gelegen tegenover zijn huis aan de Maas en een weide daaraan grenzend tegen de Meulenbeeck.

 

 

II. Antonius Adolfus Aerdts (Antoon Adolf, roepnaam Adolf), gedoopt Broekhuizen 21 juli 1716, begraven Broekhuizen 3 juli 1776, schout Broekhuizen 1753-1776, trouwde met Anna Catharina Sijberts. Eigenaar Veerweg 2.
 

Uit dit huwelijk:
1. Joannes Sibertus Aerdts, gedoopt Broekhuizen 25 mei 1743, vermoedelijk jong overleden.
2. Maria Petronella Aerdts, gedoopt Broekhuizen 30 december 1746, overleden Gemert 15 mei 1829, trouwde met Theodorus Antonius Franciscus Borret, gedoopt Ravenstein 31 juli 1746, overleden Gemert 15 juni 1786, schout te Ravenstein, zoon van Hubertus Borret en Maria Henrica Elizabeth van der Gheest. Veerweg 2 verefde via hen.

3. Joanna Catharina Aerdts, gedoopt Broekhuizen 18 oktober 1748.

4. Leonardus Petrus Aerdts, gedoopt Broekhuizen 16 september 1750, begraven Broekhuizen 23 juni 1754.

5. Anna Maria Catharina Aerdts, gedoopt Broekhuizen 27 augustus 1752, begraven Broekhuizen 24 september 1752.
6. Joannes Sibertus Aerdts, gedoopt Broekhuizen 21 september 1753, begraven Broekhuizen 30 juni 1754.
7. Francisca Henrina Aerdts, gedoopt Broekhuizen 25 november 1758, begraven Broekhuizen 29 april 1763.

* Leenboek Kasteel Broekhuizen 26 augustus 1748: 9 morgen bouwland in het Hooghvelt tot Broeckhuijsen heeft Adolf Antoin Aerdts te leen ontvangen ende den eedt van trouwe gedaen. Idem op 18 januari 1779 door zijn weduwe.

Diversen:

Petrus Aerts, trouwde Broekhuizen 9 april 1736 met Catharina van Soest.
Arnoldus Aerts, trouwde Broekhuizen 3 juli 1729 met Cornelia Bloem.


 

 

 

De grafplaat uit de kerk van Johan Aerdts uit 1751; nu ingemetseld aan de zuidmuur buitenkant van de kerk met hun wapenafbeeldingen
Aerdts grafsteen.jpg
bottom of page